Hem

Vad är statiner? Om statiner, kolesterol och läkemedel.

Snabbfakta: 1) Statiner är en grupp läkemedel som sänker nivåerna av LDL-kolesterol i blodet. 2) Flera olika statiner finns på marknaden; atorvastatin (Lipitor), rosuvastatin (Crestor), fluvastatin, lovastatin, pravastatin, simvastatin, cerivastatin (indraget) 3) Alla statiner har liknande effekt på kolesterolnivåerna, men påverkar kroppen något annorlunda

Varför är det viktigt att förstå fördelarna och riskerna med statiner?

De flesta hjärtinfarkt och stroke kan förhindras genom att träna en hälsosam livsstil, och när nödvändigt, ta mediciner för att sänka blodtrycket eller kolesterolet eller för att hjälpa till att sluta röka. Statiner kan, när de används enligt anvisningarna, dramatiskt minska en persons risk att få ett hjärta attack eller stroke, men miljontals människor saknar den möjligheten. Vissa kliniker kan missa ordinera ett statin till en person som kan dra nytta av det. Många gånger stannar individer eller börjar inte tar statin på grund av oro för biverkningar. Den goda nyheten är att förstå din individuella fördelar och risker och att arbeta igenom dina problem med din läkare kan hjälpa till du förhindrar hjärtinfarkt och stroke och njuter av ett längre, hälsosammare liv.

Vad är ett statin och hur fungerar det?

Statiner är en klass av läkemedel som används för att sänka kolesterolet. Medan en del av kolesterolet i ditt blod kommer från mat, det mesta görs av levern. Statiner fungerar genom att minska mängden av kolesterol som tillverkas av levern och hjälper levern att ta bort kolesterol som redan finns i blod. Statiner kan också minska inflammation i artärväggarna. Denna inflammation kan leda till blockeringar som skadar organ som hjärta och hjärna.

Vilka är fördelarna med statiner?

Vetenskapliga studier och många års användning över hela världen har visat att statiner, när de används som anges, minska en persons chanser att få hjärtinfarkt eller stroke; behöver operation, angioplastik eller stentning för att förbättra blodflödet i en artär; och dör av hjärtinfarkt. De ju högre en persons risk att få hjärtinfarkt eller stroke, desto starkare är fördelen med statinet. De fördelarna ökar ju längre statinen tas. I allmänhet kan man ta en statins risk för att ta statin hjärtinfarkt eller stroke i hälften.

Vem bör överväga att ta ett statin?

Människor som har haft hjärtinfarkt eller stroke, som har diabetes eller mycket högt ”dåligt kolesterol” och som har hög risk för hjärtsjukdom eller stroke på grund av andra faktorer som högt blodtrycket kommer att leva friskare och längre genom att ta ett statin. Eftersom graden av nyttan från ett statin varierar med dina chanser att få hjärtinfarkt eller stroke, är det viktigt att diskutera dina individuella risker och preferenser med din läkare. Tillsammans kan du göra ett bra
beslut för din hälsosammaste möjliga framtid.

Mer information

Vill du veta mer om statiner, kopplingar mellan intag av statiner och muskelvärk, eventuella biverkningar av statiner och aktuella forskarrön kan du hitta fördjupad information om dessa, och många andra, frågeställningar på denna webbplats.

Statiner är en så kallade kolesterolsänkande medicin. Det används för att behandla personer som har förhöjda blodvärden med avseende på kolesterol koncentration.

Under de senaste årtiondena har användning av statiner ökat kraftigt. Dels kanske beroende på ett ökat fokus på att få ner höga kolesterolvärden. Från vården anses höga kolesterolvärden vara en av de främsta riskfaktorerna för att senare i livet drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Dels kanske på en ökad tillgänglighet och ökad marknadsföring av olika typer av statiner från de stora multinationella läkemedelsföretagen. Dels kanske på grund av att vi har en trend med ökad fetma och tillhörande välfärdsjukdomar (bland annat hjärt- och kärlsjukdomar) vilket har lett till generellt sätt högre kolesterolvärden hos befolkningen.

Atorvastatin och Lipitor – världens mest sålda läkemedel är en statin

Läkemedel av statiner har funnits relativt länge med man kan tydligt se att det stora ”genombrottet” för statiner kom i och med upptäckten av statinen Atorvastatin numera ägt av Pfizer. Varumärkesnamnet för atorvastatin är Lipitor. Det visade sig att Lipitor var effektivare än tidigare statiner vad det gällde att sänka nivåerna av det ”onda” kolesterolet (LDL-C). Från lanseringen (med mycket marknadsföring) av Lipitor runt mitten av 90-talet blev Lipitor med atorvastatin snabbt världen mest sålda läkemedel genom tiderna. Uppskattningar har visat att den totala försäljningen uppgår till mer än 125 MILJARDER USD (dollar) över närmare 15 år. Därmed stod försäljningen av Lipitor för närmare en fjärdedel av Pfizers totala omsättning flera år i rad (ref.).

Hur fungerar statiner?

Forskare, akademiker och läkare kallar statiner för HMG-CoA reduktashämmare. Detta är det vetenskapliga namnet för statiner.

Detta är en speciell grupp av mediciner som alla fungerar på ett liknande sätt. Effekten är dock den samma, nämligen sänkta värden av kolesterol i blodet. Genom att hämma effekten av ett av kroppens enzymer som kallas för HMG-CoA reduktas (Wikipedia), som utgör en av hörnstenarna i kroppens syntes av kolesterol, stimuleras kroppens LDL receptorer (i levern). Detta leder i sin tur till att leverns upptag av LDL-kolesterol ökar vilket resulterar i lägre koncentration av kolesterol i blodomloppet.

Den vanligaste statinen i Sverige är förmodligen simvastatin (med varumärkesnamnet Zocord). Andra exempel är Crestor med rosuvastatin samt Lipitor med atorvastatin.

Olika uppfattningar av statiners förträfflighet

Vissa svenska och utländska forskare hävdar att statiner gör mer skada än nytta. Sverige främsta förespråkare för detta är docenten och oberoende forskaren Uffe Ravnskov från Lund.

Han har skrivit flera debattartiklar där han har uppmärksammat det faktum att trots en kraftig ökning av föreskrivning av statiner har man inte sett någon minskning i antalet fall av hjärtinfarkter i Sverige. Han menar även att statiner kan ge allvarliga biverkningar. I ljuset av att dessa typer av läkemedel inte skulle ge den utlovade minskningen av hjärtinfarkter blir det därför inte försvarbart att skriva ut dessa läkemedel. Detta har lett till uttrycket ”kolesterolmyten”. Alltså att höga nivåer av kolesterol faktiskt skulle vara en riskfaktor för senare hjärtsjukdomar.

Man kan lätt få uppfattningen att vissa läkare/forskare och läkemedelsföretag menar att de flesta borde få statiner i förebyggande syfte. Andra menar att statiner bara ska ges till allvarligt sjuka personer med abnormalt höga värden av kolesterol. I dagsläget är den svenska (och internationella) läkarekåren oeniga om vad som gäller. Det går dock att konstatera att utskrivning av statiner sker i en aldrig skådad omfattning och att det är stora summor pengar involverat (se ovan, Lipitor – världens mest sålda läkemedel).

I Sverige får över 800 000 personer statiner på recept per år. Det betyder att nästan 10 procent, eller 1 på 10 personer, tar tabletter med statiner för att sänka sina blodfetter. Frågan är om i  övrigt friska människor ska läkemedel för att eventuellt minska risken för framtida sjukdomar (och samtidigt utsätta sig för risken att drabbas av biverkningar, se nedan)?

Biverkningar av statiner

Det finns flera olika typer av biverkningar som uppkommer som effekt av medicinering med statiner. De olika statinerna har något olika biverkningsprofiler. Dock har de ett antal gemensamma nämnare vad det gäller biverkningar. Dessa brukar främst härledas till biverkningar som hänger samman med muskulaturen och levern. Vissa siffror pekar på att upp till 20 procent av de som tar statiner kan drabbas av olika typer av muskelbesvär. Andra menar att det snara rör sig om 5 procent av alla användare.

Andra typer av biverkningar som brukar nämnas i samband med intag av statiner är depression, sämre minna, demens och förändrat beteende. Dessa typer av biverkningar är dock sämre dokumenterade och verifierade då de oftast antas hänga ihop med stigande ålder (de flesta som får statiner är äldre, 60-80 år).

Ytterligare allvarliga biverkningar av statiner som ibland nämns är impotens och cancer. Hurrvida statiner kan öka risken för cancer är omdebatterat. I dagsläget finns inga studier på människor som visar att så är fallet, däremot finns det forskning på djur som visar att kolesterolsänkande läkemedel kan ge cancer.

Kontakt oss här.